Podmienky ochrany osobných údajov

1. Pravidlá ochrany osobných údajov  
1.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje Objednávateľ, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje. 
1.2 Dodávateľ je správcom osobných údajov Objednávateľa podľa článku 4, bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Dodávateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
1.3 Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 
1.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a adresa, kontaktné údaje). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky Objednávateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR a oprávnený záujem Dodávateľa podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Dodávateľa je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (posielanie newsletterov). 
1.5 Dodávateľ ukladá osobné údaje Objednávateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi PARKETT MANN s.r.o. a Objednávateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané. 
1.6 Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku 18 GDPR. Objednávateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17, ods. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Objednávateľ právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. 
1.7 Objednávateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
1.8 Objednávateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Dodávateľa plniť. 
1.9 Zo strany Dodávateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR. 
1.10 Záujemca o využívanie služieb Dodávateľa odoslaním kontaktného formulára: 4 a) súhlasí s použitím svojich osobných údajov aj na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Dodávateľa , nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň b) vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu a) nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zákona č. 40/1995 Zb. v aktuálnom znení, pretože Objednávateľ so zasielaním informácií podľa bodu a) v spojení s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. výslovne súhlasí. c) Súhlas podľa tohto bodu môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese parkettmann@parkettmann.sk alebo písomne na adrese PARKETT MANN , s.r.o. Mikovíniho 11 , 917 01 Trnava . Dodávateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely na webovej stránke: www.pakettmann.sk tzv. súbory cookies. Používaním webu Objednávateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke webu Objednávateľ súhlasí s ich používaním. Objednávateľ nemusí udeliť súhlas s používaním cookies, v takom prípade však Dodávateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť webovej stránky